CAŁA PRAWDA O PRAWDZIE

26.05.2020

„A Pan jest Duchem; gdzie zaś Duch Pański, tam wolność.” 2 List św. Pawła do Koryntian

Współczesny świat panicznie poszukuje prawdy. Jest jej tak spragniony, że chwyta się każdej okazji, każdej szansy na jej poznanie. Mimo to nie potrafi jej odnaleźć. Nie umie tego zrobić, bo prawdy nie zawiera żadna stworzona przez człowieka filozofia, ideologia czy kodeks postępowania. Ta prawda jest tylko w jednej osobie – w osobie Jezusa Chrystusa. To Chrystus jest prawdą.

W Biblii możemy odnaleźć dwa Boże zapewnienia dotyczące poszukiwania prawdy. Pierwszym z nich jest to, że to Jezus jest Prawdą. Bóg ujawnia człowiekowi swoją naturę poprzez objawienie zawarte w Piśmie Świętym, objawienie dotyczące życia i nauczania Jezusa – tego, kim Jezus był. Poznając Jezusa, czytając słowa Biblii i stosując przykazania tam zawarte każdego dnia odkrywamy Prawdę objawioną w Chrystusie Jezusie.

Po drugie, Bóg obiecuje nam, że poznanie Prawdy będzie dla nas wyzwoleniem do wolności. Wolności od naszego grzechu, winy i wstydu, wolności od naszych pożądliwości. To uwalniające doświadczenie pozwala nam również pokazywać tę Prawdę osobom wokół nas, świadczyć o Niej, żyć Nią.

Nie jest łatwo być świadectwem odnalezionej Prawdy w świecie, w którym wiele norm, kodeksów i ideologii stoi w jawnej sprzeczności ze słowami Biblii. Temu zmaganiu można podołać jedynie skupiając się na Jezusie. To właśnie osoba Chrystusa, Jego śmierć na krzyżu dla odkupienia naszych win oraz prowadzenie przez Ducha Świętego pozwalają nam wyzwolić się z grzechu i ograniczeń tego świata. Duch Święty daje nam siłę, byśmy stawali się bardziej jak Jezus, a to pozwala nam świadczyć o Nim i pokazywać Prawdę innym.