Myśl dnia

“…Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno.”Ewangelia wg. św. Jana 17:11

Imiona Boga

Oto kilka imion Bożych opisujących Jego charakter, które znajdujemy w Piśmie Świętym. Uchwyćmy się ich myśląc o wyzwaniach i nadziejach związanych z Nowym Rokiem:

Odkupiciel
Syn Człowieczy
Król królów
Skała
Droga
Prawda
Życie
Zbawiciel
Pan
Syn Boży
Pan Panów
Chrystus
Emmanuel – Bóg z nami
Nadzieja Chwały
Słowo
Doskonały Pocieszyciel
Wszechmocny Bóg
Ojciec
Książe Pokoju
Mesjasz
Baranek Boży
Alfa i Omega
Chleb żywota
Dobry Pasterz
Arcykapłan
Wyzwoliciel
Woda życia
Zmartwychwstanie

Druk