Prosto Z SercaProsto Z SercaProsto Z Serca

JAK TO SIĘ ZACZĘŁO

Nasza historia

DZIELENIE SIĘ PRZESŁANIEM JEZUSA CHRYSTUSA POZA MURAMI KOŚCIOŁA

Działalność Right From The Heart Ministries rozpoczęła się w 1992 roku w sercu Bryanta Wrighta,  Pastora Kościoła Baptystów Johnson Ferry w Marietta, Georgia. Wizją Bryanta dla RFTH było to, że będzie to organizacja bezwyznaniowa, odrębna od Johnson Ferry, gdzie poselstwo Jezusa Chrystusa będzie przekazywane ludziom spoza tradycyjnych murów kościoła. W tym samym roku, z pomocą ludzi, którzy podzielali jego wizję, RFTH nadało swój pierwszy półgodzinny program w chrześcijańskim radiu w Atlancie.

Wkrótce odkryli swoją niszę: nadawanie krótkich, prowokujących do myślenia, opartych na Biblii przekazów w świeckim radiu i telewizji. Chcąc przekazać znaczenie Pisma Świętego w codziennym życiu, dodali codzienne inspiracje. RFTH nadal rozwija się jako służba, ponieważ nowe technologie zapewniają nowe sposoby komunikacji z ludźmi na całym świecie. Czynią to z przekonaniem, że przesłanie, Ewangelia, nigdy się nie zmienia, ale metodologia ciągle się zmienia. Jest to jedna z podstawowych wartości RFTH.

Bryant Wright

Słowo od naszego założyciela

“Od samego początku pragnęłam dzielić się dobrą nowiną biblijną z całego serca, pokazując, jak ważne jest Słowo Boże w codziennym życiu. Przesłanie Pisma Świętego – że Jezus zbawia grzeszników takich jak ty i ja – jest zbyt piękne, by zatrzymać je dla siebie. Mam nadzieję, że odkryjesz sposoby na wzbogacenie swojego chodzenia z Nim, kiedy będziesz korzystał z naszych zasobów. Jeśli jeszcze nie znasz Jezusa, modlę się, byś przyjął przebaczenie i moc zmiany życia, którą tylko On daje.

Bryant Wright

Wojciech Kowalewski

kOORDYNATOR PROSTO Z SERCA W POLSCE

Pastor kościoła LightCafe we Wrocławiu.
Polski głos spotów Prosto z Serca.

„Moi pragnieniem jest to, aby te spoty były odpowiednim słowem we właściwym czasie, które będą prowadzić do rozwoju w Twoim życiu. Wierzę, że przesłanie Pisma Świętego jest ciągle aktualne w naszym życiu, a jego wartości są niezmienne. ”

Wojciech Kowalewski

Wierzymy w…

Boga Ojca

Wierzymy, kochamy i czcimy jedynego, niezmiennego, suwerennego i kochającego Boga, Stwórcę i Władcę wszystkich rzeczy w niebie i na ziemi. Bóg objawia się w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Rdz 1:1, 26 | 1 Krl 29:11-12 | Pwt 6:4 | Ps 90:2 | 1Pt 1:2

Jezusa Chrystusa

Jezus Chrystus, nasz Pan, jest Bogiem w ciele. Jest Synem Bożym, poczętym przez Ducha Świętego, zrodzonym z dziewicy, jest w pełni Bogiem, w pełni człowiekiem, bezgrzesznym. Umarł na krzyżu w naszym imieniu za nasze grzechy, został pogrzebany, zmartwychwstał, wstąpił do nieba, a teraz siedzi po prawicy Boga Ojca jako nasz Orędownik i powróci, aby sądzić żywych i umarłych.

Hebrajczyków 1:1-3 | Mateusza 1:18-23 | Jana 1:1-18 | Dzieje Apostolskie 1:9-11 | Dzieje Apostolskie 2:22-24 | 1 Koryntian 15 | Objawienie 5:9-14

Ducha Świętego

Duch Święty jest trzecią osobą Trójcy Świętej, wywyższającą Chrystusa i przekonującą nas o naszym grzechu i potrzebie Jezusa Chrystusa. On w pełni mieszka w każdym wierzącym od momentu zbawienia. Pociesza, uczy i uzdalnia nas do życia w sprawiedliwości. On wyposaża każdego wierzącego w duchowe dary do służby w Ciele Chrystusa.

Mateusza 1:18 | Jana 14:16-17 | Dzieje Apostolskie 1:8 | 1 Koryntian 3:16 | 1 Piotra 4:10

Człowieka

Człowiek został stworzony na obraz Boga – stworzony, by oddawać Bogu cześć, chwalić Go i panować nad ziemią. Grzech oddziela człowieka od Boga i człowiek jest wiecznie skazany na zagładę, jeśli nie otrzyma zbawienia w Jezusie Chrystusie.

Księga Rodzaju 1:26 | Psalm 8:3-6 | Dzieje Apostolskie 17:26-31 | List do Rzymian 3:10-18, 23

Zbawienie

Ponieważ wszyscy ludzie są oddzieleni od Boga przez grzech , potrzebują przebaczenia, Bóg oferuje darmowy dar zbawienia. Każda osoba musi indywidualnie przyjąć ten dar, odwrócić się od grzechu i uwierzyć w Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela i Pana.

Wyjścia 6:2-8 | Mateusza 16:21-26 | Jana 3:15-16 | Jana 17:3 | Rzymian 5:1 | Rzymian 6:23 | Efezjan 2:8-9

Wieczne bezpieczeństwo wierzącego

Wierzymy, że nasze prawdziwe zbawienie, zapewnione z łaski Bożej przez wiarę w samego Jezusa Chrystusa, jest wiecznie bezpieczne. Jest ono nieprzemijające i żaden człowiek ani okoliczności nie mogą wyrwać nas z potężnej ręki Boga, ponieważ Jezus Chrystus zawarł z nami wieczne przymierze.

Jana 10:28 | 2 Tymoteusza 1:12 | 1 Piotra 1:4 | Hebrajczyków 7:25 | 2 Samuela 23:5 | Jana 3:36 | Jana 4:24

Biblia – Pismo Święte

Biblia jest natchnionym przez Boga Słowem Bożym, które objawia Boga i Jego wolę człowiekowi. Bóg jest autorem Biblii, jej ostatecznym celem jest zbawienie i zawiera prawdę bez domieszki błędu. Biblia jest jedynym autorytetem dla chrześcijańskiego życia.

Księga Powtórzonego Prawa 4:1-2 | Psalm 12:6 | Psalm 19:7-10 | Psalm 119:105, 160 | Hebrajczyków 4:12 | 2 Tymoteusza 3:16 | 2 Piotra 1:20-21

Kapłaństwo wierzącego

Każdy wierzący jest sługą i ma bezpośredni dostęp do Boga przez najwyższego kapłana, Jezusa Chrystusa.

List do Hebrajczyków 4:14-16 | List do Hebrajczyków 10:19-22 | List do Efezjan 3:7

Kościół

Jezus Chrystus jest głową Swojego Ciała, Kościoła. Ciało Chrystusa składa się z wierzących. Celem Kościoła jest wypełnianie Jego misji w świecie i jest ona najlepiej realizowana w lokalnych, autonomicznych kościołach.

Mateusza 16:15-19 | Dzieje Apostolskie 2:41-42, 47 | Rzymian 12:4-8 | Efezjan 4:10-16 | 1 Koryntian 12 | Objawienie 2-3

Małżeństwo i rodzina

Rodzina, składająca się z osób spokrewnionych ze sobą przez krew, małżeństwo lub adopcję, jest ustanowiona przez Boga jako podstawowa instytucja ludzkiego społeczeństwa. Małżeństwo jest zobowiązaniem do zawarcia przymierza na całe życie pomiędzy jednym biologicznym mężczyzną i jedną biologiczną kobietą, które odzwierciedla związek Chrystusa i Jego Kościoła.

Księga Rodzaju 2:18-24 | Ewangelia wg św. Mateusza 19:4-8 | List do Efezjan 5:22-32