Wiara a uczynki

6.09.2019

"...Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, to ja ci pokażę wiarę ze swoich uczynków." - List św. Jakuba 2:18

Jezus powiedział, że kiedy powróci na świat cała ludzkość będzie podzielona na dwie grupy: tych którzy uwierzyli w Niego i tych, którzy Go odrzucili. Ci pierwsi staną się częścią Jego wiecznego Królestwa. Ci drudzy nie. Jak mówi Jezus, ci pierwsi karmili głodnych, ubierali potrzebujących, troszczyli się o chorych i odwiedzali wieźniów. Czy to oznacza, że zbawienie jest wynikiem naszych dobrych uczynków? Nie! Pismo Święte naucza: „Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was ,lecz jest darem Boga: nie z uczynków aby się nikt nie chlubił” (List św. Pawła do Efezjan 2:8-9).

Jezus jednak mówi, że prawdziwa wiara zawsze będzie prowadzić do dobrych uczynków, w szczególności w stosunku do potrzebujących. Kiedy zaczynamy praktykować naszą wiarę, świat wokół nas nie pozostaje taki sam. Kościół jako Ciało Chrystusa w tym świecie jest powołany do tego, by czynić dobro i okazywać miłość w praktyczny sposób. Wiara bez zastosowania w codziennym życiu ogranicza się jedynie do religijności, która nie podoba się Bogu. Bóg powołuje każdego wierzącego do życia w prawdzie i w zgodności z Jego Słowem.

Jeśli Jezus powróciłby dzisiaj, w której grupie ludzi znalazłby Ciebie- tych którzy wierzą i praktykują Jego Słowo czy tych którzy Go odrzucają?